20-03-2024

Dette dokument beskriver vores samværsregler, som FDF Hasle-Åbyhøjs ledere og bestyrelse har bestemt skal gælde for alle aktiviteter og arrangementer i FDF Hasle-Åbyhøj, hvor der er deltagere på 18 år eller derunder. Vi henviser i øvrigt til “FDFs samværspolitik”, som kan findes under fdf.dk

Formålet med samværsreglerne er at forebygge overgreb på børn og unge og at tage hensyn til den enkelte og dennes personlige grænser, som kan være meget forskellige. Desuden er samværsreglerne lavet for at undgå, at der opstår uretmæssig mistanke mod en leder. Samtidig er alle ledere forpligtede til at reagere, hvis de mener, at en anden leder ikke overholder vores fælles regler for opførsel og samvær.

OVERNATNING

Ved arrangementer sover drenge og piger hver for sig. Det vil sige i hvert deres soverum, telt eller bivuak. På samme måde skal ledere og deltagere sove hver for sig. Der kan være særlige omstændigheder, som umuliggør fuldstændig kønsopdelt samt børne-/leder overnatning, eller tilfælde hvor dette ikke er hensigtsmæssigt.

Her er det fælles pligt at sikre, at overnatningen stadig foregår under hensyntagen til alle. Børn og unge under 18 år må ikke overnatte hjemme hos lederne privat, med mindre det foregår som del af et arrangement, og at der er flere ledere tilstede.

TOILET- OG BADEFORHOLD

Vi har respekt for børnenes blufærdighed ved omklædning og badning. Derfor skal drenge og piger altid have mulighed for at klæde om og bade hver for sig. Ledere bader kun med børn og unge af samme køn.

SPROGBRUG

Her i kredsen taler vi ordentligt til hinanden. Lederne er rollemodeller for et sobert sprog, der hverken virker stødende, nedsættende eller krænkende.

SOCIALE MEDIER

Der bør kun etableres sociale grupper med børn, hvor der minimum er to ledere er med. Samtale og kommunikationen på sociale medier bør også leve op til FDFs værdigrundlag og øvrige samværsregler. Ledere bør ikke opsøge kredsens børn gennem sociale medier. Man bør altid få tilladelse, før der offentliggøres billeder eller videoer, som viser en enkeltperson eller et portræt.

LEDERE

Alle skal kende til kredsens samværsregler. Nye ledere skal have disse samværsregler forklaret af kredsledelsen. Så vidt det er muligt, skal alle holdene/klasserne besættes med ledere af begge køn. Nytilkomne ledere bør ikke fra starten have eneansvaret

for en gruppe børn. På ture og weekender, hvor der er børn og unge under 18 år tilstede, skal der altid være mindst to ledere, hvoraf mindst én er over 18 år. Det tilstræbes, at der altid er ledere af begge køn tilstede.

ALKOHOL OG RYGNING

I FDF Hasle-Åbyhøj er det er forbudt at beruse sig, når man er sammen med børn og unge, dette gælder øl, vin, spiritus samt euforiserende stoffer. Dette gælder i forbindelse med alt samvær og tilstedeværelse af børn og unge under 18 år.

Rygning (inkl. andre nikotin-produkter) foregår ikke sammen med børn og unge. På ture/lejre foregår dette væk fra fælles arealer. Unge under 18 år må ikke ryge på møder og ture medmindre det er godkendt af forældre/værge.

BØRNEATTEST

Alle ledere og seniorer med lederansvar skal underskrive en børneattest mindst hvert tredje år. Første gang sker ved indmeldelse i FDF Hasle-Åbyhøj eller første gang man har lederansvar efter at være fyldt 15 år. Børneattesten bruges til at tjekke for pædofile domme i Det Centrale Kriminalregister.

ANSVAR

Alle ledere er ansvarlige for, at reglerne bliver overholdt. Hvis en leder overtræder reglerne, er det kredslederens/bestyrelsens opgave at påtale dette over for vedkommende.